Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

18 - 29/06/2021

grafika: Bękarty
Galeriagrafika: Bękarty

„W ostatnich latach sztuka i kultura stają się domeną solidarności i wsparcia – nie inaczej widzimy tu swoją rolę. Już jesienią zeszłego roku, gdy zaczynaliśmy pracę nad kolejną edycją Malty, sytuacja skłoniła nas jako organizatorów kultury do zajęcia pozycji, zabrania głosu, aktywnego udziału w kształtowaniu świata, w którym chcemy żyć. Program Malta Festival Poznań 2022 powstawał w odpowiedzi na kryzys humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, rasizm, którego ten kryzys był i jest przejawem, skrajne podziały społeczne i konflikty kulturowe. Wojna w Ukrainie wzmocniła naszą chęć stworzenia festiwalu będącego przestrzenią upodmiotowienia i radykalnego zbiorowego marzenia o bardziej równościowym jutrze.

W Polsce z kartą stałego pobytu mieszka, według danych z października 2021 roku, 293,8 tys. osób z Ukrainy, 37,1 tys. z Białorusi, 19,7 tys. z Niemiec, 13,7 tys. z Rosji, 11,2 tys. z Wietnamu, 10,9 tys. z Indii, 9,6 tys. z Gruzji, 8,5 tys. z Włoch, 6,9 tys. z Wielkiej Brytanii i 6,9 tys. z Chin. W tym samym roku przyjęto 7,7 tys. wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, m.in. od obywateli Białorusi, Afganistanu czy Iraku. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w ciągu kilku dni przybyło do Polski około 600 tys. uchodźczyń i uchodźców. Jak współdzielić z nimi przestrzeń, w której żyjemy? Jak budować wspólnotowe życie? Wspierać nie tylko doraźnie, lecz także długofalowo, w codziennym funkcjonowaniu? Jak oddawać im głos?

Zależy nam, aby Malta Festival Poznań odzwierciedlał coraz bardziej zróżnicowany społeczno-kulturowy kontekst, w jakim funkcjonuje. Jesteśmy na początku długiego procesu skierowanego nie tylko na zewnątrz, lecz także na nas samych. Otwarcie na drugiego człowieka wiąże się ze współtworzeniem, z odpowiedzialnością, uważnością, ustępowaniem pola – uczymy się tego. Wyraźnie czujemy, że to nie konflikt, manifestacja i odrębność czynią współczesne sztuki performatywne istotnymi, lecz poszukiwanie nowych form wyrazu dla solidarności i egalitarności.

Festiwal nie ma bezpośredniego wpływu na rzeczywistość (nie działa na granicy państw, nie walczy na froncie), ale może działać, jak większość z nas, na drugiej linii. W świecie, w którym uścisk ma potencjał jednocześnie śmierci i miłości, może przyjąć postać barbarzyńskiej agresji albo czułości dla cierpiących, pragniemy jasno określić za pomocą sztuki, którą stronę mocy wybieramy. Ta jedność w niesieniu pomocy, którą dziś obserwujemy, daje nam nadzieję na lepszą przyszłość.

Ale ta jedność napawa nas też przerażeniem – jest wybiórcza, wyklucza osoby o innym kolorze skóry niż biała, tych, którzy nie wyglądają jak my. Części wniosków o azyl złożonych przez osoby uciekające przed reżimami, wojnami i kryzysem klimatycznym w ogóle nie przyjęto w Polsce do rozpatrzenia, co jest niezgodne z prawem międzynarodowym.

Chcemy skonfrontować się z rzeczywistością i dołożyć swoją cegiełkę w budowaniu mniej niesprawiedliwego świata. Tak jest pomyślany tegoroczny program teatralny i muzyczny na otwartej scenie Malty, Forum, program dla dzieci, część programu międzynarodowego, sieć organizatorek i organizatorów kultury oraz open call, który ogłosimy 10 marca. Zaprosimy do niego zagranicznych artystów i artystki mieszkających w Polsce oraz międzynarodowe tandemy. Na program plenerowy złożą się spektakle operujące językiem uniwersalnym, łączącym ludzi różnych pokoleń, zawodów i kultur. Solidarni i otwarci spotkajmy się w czerwcu pod tym samym niebem.”

 

Michał Merczyński / dyrektor Malta Festival Poznań
Joanna Pańczak, Dorota Semenowicz / programerki Malta Festival Poznań

 

*** UA ***

Програмна ідея 32. Фестивалю Мальта Познань

Гаслом, що супроводжує 32. едицію Фестивалю Мальта Познань буде СТИСНУТИЙ СВІТ / Świat w uścisku / World Held Tight. У стисканні когось є потенціал близькості, чутливості, турботи, розуміння і солідарності, з іншого боку – воно може бути насильницьким і пригноблювати. Стиснутий світ це також світ у пастці – світ, у якому безпечний простір для життя постійно зменшується.

Фестиваль Мальта відбуватиметься 27 червня – 3 липня. Він об’єднуватиме, буде відкритим і різноманітним. У програмі присутні, серед інших, безкоштовні театральні вистави і концерти на Сцені Мальта, захопливі дискусії в межах Форуму, присвячені дітям активізуючі заняття, міжнародна програма, think tank для організаторок і організаторів культури, а також open call, що буде оголошений наступного тижня.

Впродовж останніх років мистецтво й культура стали полем солідарності і підтримки – не інакше свою роль повинен бачити театральний фестиваль. Вже восени минулого року, коли ми починали працювати над черговою едицією Мальти, ситуація змушувала нас як організаторів і організаторок культури займати позицію, висловлюватись, брати активну участь у формуванні світу, в якому ми хочемо жити. Програма Фестивалю Мальта Познань 2022 формувалась у відповідь на гуманітарну кризу на польсько-білоруському кордоні, расизм, який ця криза виявляла і виявляє, радикальні соціальні поділи і культурні конфлікти. Війна в Україні посилила наше бажання створити фестиваль, що буде простором суб’єктивації і радикальної колективної мрії про більш впевнене завтра.

В Польщі, з картою постійного перебування, мешкають, згідно з даними за жовтень 2021 року, 293,8 тис. осіб з України, 37,1 тис. з Білорусі, 19,7 тис. з Німеччини, 13,7 тис. з Росії, 11,2 тис. з В’єтнаму, 10,9 тис. з Індії, 9,6 тис. з Грузії, 8,5 тис. з Італії, 6,9 тис. із Великої Британії, а також 6,9 тис. з Китаю. У тому ж році було прийнято 7,7 тис. заяв про надання міжнародного захисту, серед іншого, від громадян Білорусі, Афганістану, Іраку. У зв’язку з інвазією Росії в Україну впродовж кількох днів до Польщі прибуло близько 600 тис. біженців і біженок. Як ділити спільно з ними простір у якому ми живемо? Як будувати наше співжиття як спільноти? Підтримувати не лише тимчасово, а й довготривало у щоденному функціонуванні? Як надавати їм голос?

Ми відчуваємо, що Фестиваль Мальта Познань має віддзеркалювати щораз різноманітніший соціально-культурний контекст, в якому він функціонує. Ми перебуваємо на початку тривалого процесу, що спрямований не лише назовні, але й на нас самих. Відкритість до Іншого пов’язана зі співтворенням, відповідальністю, уважністю, готовністю уступити поле – ми вчимося цього. Виразно відчуваємо, що не конфлікт, маніфестація і відокремленість роблять сучасні перформативні мистецтва вагомими, а пошук нових форм вираження солідарності й егалітарності.

Фестиваль не здійснює базпосередній вплив на реальність (не діє на кордоні держав, не воює на фронті), але може діяти, як більшість з нас, на іншій лінії. У світі, де стискання когось має потенціал, водночас, смерті і любові, може набути вигляду варварської агресії або чутливості до тих, що страждають, ми прагнемо чітко окреслити з допомогою мистецтва, яку сторону сили обираємо. Ця єдність в наданні допомоги, яку ми бачимо сьогодні, дає надію на краще майбутнє.

Але ця єдність також жахає нас – вона вибіркова, виключає людей з іншим кольором шкіри ніж білий, тих, хто не виглядає як ми. Частини заяв про надання притулку, які подали люди, що втікають від режимів, війн і кліматичної кризи взагалі не були прийняті до розгляду в Польщі, що суперечить міжнародному праву. Ми хочемо сконфронтуватися з нашою реальністю і докласти свою цеглину в будівництво менш несправедливого світу. Таким чином задумана цьогорічна театральна і музична програма на відкритій сцені Мальти, Форум, програма для дітей, частина міжнародної програми і open call, який буде оголошено 10 березня. Ми запросимо до участі закордонних митців і мисткинь, які мешкають у Польщі, а також міжнародні тандеми.

Фестиваль має бути місцем обміну думками і досвідами, брати участь у формуванні реальності, при цьому залишаючись відкритим простором, що запрошує до себе. Ця ідея також супроводжує програму заходів під відкритим небом, до якої увійдуть вистави, що послуговуються універсальною мовою, яка єднає людей різних поколінь, професій і культур. Солідарні і відкриті ми зустрінемося у червні під тим самим небом.

 

Міхал Мерчинський / директор Фестивалю Мальта Познань
Йоанна Паньчак, Дорота Семеновіч / програмні керівниці Фестивалю Мальта Познань