Używamy Cookies w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników.
Dalesze korzystanie z tego serwisu oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności

Zamknij

18 - 29/06/2021

Galeria
 • Ekonomia obwarzanka stała się w ostatnim roku kołem ratunkowym rzuconym miastom w obliczu kryzysu klimatycznego. Do inspiracji koncepcją Kate Raworth w swoich strategiach politycznych przyznają się m.in. Amsterdam, Barcelona i Melbourne. Założenia zawarte w obwarzanku będą punktem wyjścia do dyskusji na temat budowania miast wrażliwych w Polsce. Jakie działania prośrodowiskowe są wdrażane na poziomie lokalnych polityk w naszym kraju? Które z nich wspierają tworzenie sprawiedliwych społecznie i bezpiecznych ekologicznie miast?

  O tym porozmawiamy z naszymi gośćmi – urzędniczkami i urzędnikami z Gdyni, Wrocławia i Poznania, którzy zaprezentują wybrane działania na rzecz uwrażliwiania miast na kwestię ekologiczną i społeczną. Po serii wystąpień odbędzie się dyskusja na temat możliwości i sposobów wdrażania rozwiązań związanych z adaptacją miast do antropogenicznych zmian klimatu na poziomie polityki miejskiej.

  Panelistki i paneliści: Dominika Dymek (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, UM Poznań), Joanna Krukowska (Urban Lab Gdynia), Natalia Madajczyk (Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, UM Poznań), Iwona Matuszczak-Szulc (Wydział Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej, UM Poznań), Grzegorz Synowiec (UM Wrocław) 

  Prowadzenie: Mateusz Nowacki

  LINK DO SPOTKANIA: https://bit.ly/3xN4srh (Meeting ID: 817 7176 9444, Passcode: 467634
   

 • Joanna Krukowska – kierowniczka działu oraz koordynatorka merytoryczna. W ramach swojej codziennej pracy zarządza działaniami i rozwojem gdyńskiego UrbanLabu, wspiera działania Zespołów Tematycznych i Grupy Strategicznej, koordynuje wątki związane z technologiami obywatelskimi. Aktywnie włączona w obszar adaptacji do zmian klimatu. Badaczka społeczna, koordynatorka i realizatorka prac terenowych, projektów badawczych z sektora kultury, społeczności lokalnych, foodsharingu, adaptacji do zmian klimatu. Absolwentka 5. edycji Akademii Miasta.

  „Podczas swojego wystąpienia opowiem o metodzie urban labu i możliwego zastosowania wybranych komponentów w kontekście adaptacji do zmian klimatu. UrbanLab Gdynia jest jednym z dwóch laboratoriów wdrożonych testowo w ramach 3 letniego projektu realizowanego przy udziale Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Instytut Rozwoju Miast i Rozwoju, który z końcem tego roku dobiega końca. Czym jest urban lab? Jak można pracować nad tematyką klimatu w urban labie? Czy program skoncentrowany na międzysektorowości może pomóc w działaniach adaptacyjnych i mitygacyjnych? Na te pytania postaram się odpowiedzieć podczas prezentacji."

  Grzegorz Synowiec – geograf, absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk przyrodniczych w zakresie geografii fizycznej, kierownik Działu Kształtowania Środowiska i Klimatu w Wydziale Wody i Energii w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego we Wrocławiu, od ponad 15 lat związany z planowaniem przestrzennym w zakresie: analiz środowiskowych, planowania rozwoju zieleni miejskiej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przyrody, gospodarowania wodami opadowymi. Brał udział, z ramienia miasta, w projekcie opracowania planu adaptacji Wrocławia do zmian klimatu, w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Środowiska. W ramach Działu zajmuje się m. in. monitorowaniem wdrażania miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu. Jest współautorem polityki zieleni w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia. Przewodniczy międzywydziałowemu zespołowi pn. „Zielony Stół” zajmującego się koordynacją działań w mieście w zakresie rozwoju terenów zieleni i błękitno – zielonej infrastruktury.

  „Zmiany klimatyczne wpływają na wiele aspektów funkcjonowania życia w mieście, a także coraz intensywniej oddziałują na zdrowie mieszkańców. Przystosowanie Wrocławia do zmian klimatu jest więc niezbędne w kontekście zagwarantowania bezpieczeństwa i poprawy jakości życia jego mieszkańców. W swoim wystąpieniu przedstawię działania Wrocławia podejmowane w celu adaptacji do zmian klimatycznych oraz dążenia do neutralności klimatycznej. Będą to działania w sferze organizacyjnej, informacyjno – edukacyjnej i technicznej. We Wrocławiu 4 lata temu powstał Departament Zrównoważonego Rozwoju, który ma za zadanie koordynowanie miejskich zadań o charakterze projektowym, programowym lub strategicznym w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Tematyka działań Departamentu obejmuje m. in. koordynowanie prac i realizację wymiany pieców we Wrocławiu, ochronę środowiska i rolnictwa, ochronę przyrody, adaptację do zmian klimatu, edukację ekologiczną, zrównoważone gospodarowanie wodami opadowymi w zadaniach inwestycyjnych i remontowych, kształtowaniem infrastruktury zielono-niebieskiej oraz zrównoważone planowanie przestrzenne i rozwój zieleni miejskiej."

  Natalia Madajczyk – Kierowniczka Oddziału projektów interdyscyplinarnych, Biuro Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urząd Miasta Poznania. Absolwentka europeistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i studiów europejskich w College of Europe w Natolinie. W Urzędzie Miasta Poznania kieruje Oddziałem projektów interdyscyplinarnych, które dotyczą przekrojowych aspektów polityk miejskich. Zespół wdraża i promuje rozwiązania oparte na przyrodzie (ang. Nature-based solutions), które wspierają zieloną rewitalizację, przyczyniają się do poprawy funkcjonowania ekosystemów miejskich, a także sprzyjają eko-edukacji i rozwojowi „zielonej przedsiębiorczości”. Oddział bierze udział w pracach dwóch międzynarodowych projektów w temacie zielonej rewitalizacji - Connecting Nature (Program Horyzont 2020) oraz Health&Greenspace (Program URBACT III), w ramach którego koordynuje prace Lokalnej Grupy ds. wykorzystania zielono-błękitnej infrastruktury w mieście.

  „W swoim wystąpieniu opowiem o realizowanych przez Miasto Poznań rozwiązaniach opartych na przyrodzie (ang. Nature-based Solutions), jak naturalne place zabaw, eko-demonstratory, ogrody pływające, a także o pilotażowych projektach dotyczących zwiększania dostępności terenów zielonych dla mieszkańców, takich jak Rodzinne Ogródki Działkowe czy ogród przedszkolny."

  Dominika Dymek – projektantka zieleni, członkini Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (SAK), zespołu projektowego CONNECTING Nature (Horyzont 2020) w Oddziale Projektów Interdyscyplinarnych, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędu Miasta Poznania i zespołu badawczego FEW-meter (Horyzont 2020), redaktorka merytoryczna Organizacji Ogrodów Polskich. Ukończyła studia podyplomowe Planowanie Przestrzenne na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu broniąc rozprawę doktorską pt. „Użytkowanie i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w miastach na przykładzie Poznania”.

  „Ogrody działkowe stanowią przestrzenie półpubliczne o ograniczonym dostępie dla szerszego grona osób niebędących działkowcami, co uniemożliwia ich klasyfikację jako terenów zieleni. Brak ogólnodostępności, często bardzo atrakcyjnie zlokalizowanych ogrodów działkowych stanowi jeden z głównych argumentów przemawiających za ich likwidacją. Kompromisem pozwalającym zachować ogrody działkowe w miastach jest ich stopniowe otwieranie dla lokalnej społeczności. Podczas swojego wystąpienia opowiem o pilotażowym projekcie otwierania dwóch łazarskich ogrodów działkowych przy aktywnym udziale lokalnych instytucji i mieszkańców pt. „Sezon ogródkowy – spotkajmy się na działkach".

  Iwona Matuszczak-Szulc – dyrektorka Wydziału Rozwoju Miasta i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Poznania. Odpowiada za kontakty z partnerami zagranicznymi, proces uaktualniania i monitoringu Strategii Rozwoju Miasta. Nadzoruje prace związane z ratingiem miasta Poznania i współpracą z międzynarodowymi agencjami ratingowymi Fitch Ratings i Moody’s Investors Service, pracę think-tanków przy Prezydencie Miasta, przygotowanie innowacyjnych koncepcji, modeli, struktur oraz rozwiązań́ sytuacji problemowych a także realizację międzynarodowych konferencji i projektów. Koordynuje strategiczne zarządzanie w mieście i udział Poznania w Agendzie Miejskiej UE. Koordynator europejskiego projektu „Get into the swing of the City” skierowanego do kreatywnego pokolenia Y. Wykładowca akademicki. Interesuje się zastosowaniem innowacyjnych metod w rozwiązywaniu złożonych problemów oraz projektów badawczych oraz bieganiem długodystansowym. Jest pomysłodawczynią i główną organizatorką Forum Rozwoju Miast.